سؤالات متداول

آیا شما هم سوالی دارید؟

همین حالا با ما تماس بگیرید

لطفاً سؤالات زیر را بخوانید و اگر نمی توانید پاسخ خود را پیدا کنید ، لطفاً س سؤال خود را برای ما ارسال کنید ، ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهیم داد.

سؤالات متداول

سؤالات پرتکرار کاربران

آیا امضا الکترونیکی اعتبار قانونی دارد؟

بله کاملا قانونی و قابل استناد است. با توجه به قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲، تردیـدی دراعتبار امضای الکترونیکی وجود ندارد.

یک مزیت برجسته امضای الکترونیکی پشتوانه حقوقی آن در کشور است از این رو در ماده ۷ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ اعتبار قانونی امضای الکترونیکی این شکل تعریف میشود که: “هرگاه قانون، وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است.” پس براساس این ماده، امضای الکترونیکی خود به‌تنهایی و بدون نیاز به امضای دستی کفایت میکند.

همچنین بند (ی) ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲ در مفهوم امضای الکترونیکی بیان میدارد: “ امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شـده بـه داده پیاماست که برای شناسایی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار میگیرد.”منظور از داده پیام در این مادهمی تواند یک سند الکترونیکی مانند قرارداد یا تفاهمنامه باشد.

در ادامه، شرایط امضای الکترونیکی مطمئن در ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲به این شرح بیان شده است:

امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:

  • الف. نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.
  • ب. هویت امضاکننده دادهپیام را معلوم نماید.
  • ج. به وسیله امضاکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
  • د. به نحوی به یک دادهپیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد.”

به علاوه ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲، اصل لزوم پذیرش دلایل الکترونیکی از سوی محـاکم و ادارات را مورد تصریح قرار داده است: “ اسناد و ادله اثبات ممکن است به صورت داده پیام باشد و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمیتوان بـر اسـاس قواعـد ادلـه موجـود، ارزش اثبـاتی داده پیـام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.” همانطور که هرگونه اسناد عادی مثل قراردادها در فرایند رسیدگی قضایی اعتبارسنجی شده و طرفین می توانند به اصالت آن اعتراض کنند و در نهایت دادگاه صالح اصالت آن اسناد را تشخیص میدهد، در مورد اسناد الکترونیکی (داده پیام) که با امضاء الکترونیکی امضاء شده اند هم اینگونه رفتار خواهد شد و دادگاه صالح در مرحله رسیدگی در صورت وجود اختلاف بر اصالت آن ها به بررسی شواهد و قرائنی خواهد پرداخت که مشخص می کند آیا امضاء الکترونیکذیل سند از سمت امضا کننده صادر شده است یا خیر. بنابراین میتوانیم مطمئن شویم که امضای الکترونیکی از پشتوانه قانونی و حقوقی مستحکمی برخوردار است.

در ماده۱۴ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲ اینگونه بیان میشود که: “کلیه «داده پیام» هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند ازحیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.” همچنین در ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲بیان شده است: “ نسبت به «داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به «داده پیام» مزبور وارد و یا ثابت نمود که «داده پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی ازاعتبار افتاده است.”

از این رو چنانکه ملاحظه میشود، این دو ماده برای داده پیام مطمئن ارزشی معادل سند عادی معتبر، قایل شدهان.

لذا اگر داده پیام مورد نظر شرایط قانونی را داشته باشد، اعم از این که روش تطبیق صحت ثبت رعایت شود؛ به نحوی که هرگونه خطـا یـا تغییـردر محتـوا یـا مبادله را مشخص کند و در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد و سـطح معقـولی از دسترسـی را داشته باشد و در عین حال متناسب با اهمیت کاری اش تولید و سازمان دهی شده باشد، در واقـع ایـن داده پیام تمامیتش حفظ شده است واز لحاظ ارزش اثباتی و آثار مطابق بـا مـاده ۱۴ قـانون تجـارت الکترونیکی ایران سندی معتبر و همانند اسناد فیزیکی قابل استناد در مراجع قضائی و سازمان ها و ادارات مختلف است و انکـار وتردیـد نـسبت بـه آن جـایزنیـست و فقط میتوان ادعای جعل نسب به داده پیام مربوطه را نمود.

آیا لازم است از دفاتر اسناد رسمی گواهی الکترونیکی بگیرم؟

خیر، این مورد اجباری نیست، همانگونه که دفاتراسناد رسمی با احراز هویت امضا کننـدگان سـند و گذراندن تشریفات قانونی به آن نوشته رسمیت می بخشند، گواهی الکترونیکـی نیـز هویـت امضا کنندگان را تضمین کرده، در نتیجه، به اطلاعات الکترونیکی اعتبار می دهنداما بدون گرفتن گواهی نیز امضای الکترونیکی شما اعتبار کافی را دارد.

امضا الکترونیکی چطور کار می‌کند؟

برای امضا قراردادها به روش الکترونیکی کافیست آن را در لحظه و آنلاین توسط سیستم امضا الکترونیکی کنترل کالا ترسیم کنید.پس از صحت احراز هویت امضای شما در قرارداد ثبت میشود و یک سند امضا به شما تعلق پیدا میکند. قرارداد امضا شده به صورت Encryptشده در سرور های کنترل کالا ذخیره میشود و شما در پنل کاربری خود به قرارداد امضا شده دسترسی دارید. توجه کنید تمام داده ها اعم از اطلاعات هویتی، اطلاعات امضا، اطلاعات قرارداد توسط الگوریتم های رمزنگاری متقارن Encryptو دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث، غیرممکن است. درضمن، الگوریتم مورد استفاده جهت رمزگذاری کاملا محرمانه بوده و جهت افزایش امنیت اطلاعات کاربران، اسمی از این الگوریتم برده نخواهد شد.

آیا قرارداد‌هایی که به امضا می‌رسند برای همیشه در دسترس من خواهند بود؟

بله. تمامی قراردادهای ایجاد شده برای امضا در آرشیو قراردادهای امضا الکترونیکی در پنل کاربری شما در دسترس است.

از ما بپرسید

فرم تماس سریع